Obwieszczenie OŚ.6220.10.2022 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 01.07.2024r.

Ogłoszenia i komunikaty

Stara Kornica, dnia 01.07.2024 r.

OŚ.6220.10.2022

 Obwieszczenie

 Działając na podstawie art. 49 w związku z art. 9 i art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 r. poz. 1094 ze zm.)

Wójt Gminy Stara Kornica

zawiadamia strony,

że w dniu 01.07.2024 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie fermy drobiu o 4 budynki inwentarskie wraz  z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu” na dz. o nr ewid. 53/2, 54/4, 55/2 i 54/6  w miejscowości Kiełbaski, gmina Stara Kornica.

Strona postępowania po analizie wydanej decyzji stwierdziła oczywistą omyłkę w decyzji polegającą na błędzie w ilość zbiorników na ścieki z mycia i dezynfekcji hal. Postanowienie zostało wydane na żądanie strony.

W związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 r. poz.1094 ze zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (liczba stron przekracza 10) zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Starej Kornicy, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Starej Kornicy oraz na tablicy ogłoszeń w pobliżu planowanej inwestycji.

Od wydanego postanowienia stronom służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Stara Kornica w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

Zastępca Wójta Gminy Stara Kornica

/-/ Marta Kilisińska                                                                         

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony