Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ogłoszenia i komunikaty

Stara Kornica, dn. 16.06.2021 r.

BUZ.6733.1.2021

Obwieszczenie
Wójta Gminy Stara Kornica

w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamiam o wydaniu decyzji Nr 1.2021 z dnia 16.06.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa elektroenergetycznej sieci SN i nN wraz ze słupową stacją transformatorową na działkach ewidencyjnych o numerach 195/2, 195/3, 196, 197, 198/3, 198/4, 201/4, 202/1, 203, 204, 206, 244, 245, 246/1, 246/2, 253, 254/1, 254/2, 255, 257, 258/2, 258/3, 259/4, 259/5, 259/7, 260/5, 260/7, 260/8, 261, 262, 263, 264, 265/3, 265/4, 265/6, 265/7, 266/1, 266/2, 267, 350, 371/2, 379/2, 379/3, 379/4, 382, 383/1, 383/2, 527 na części działek nr 208, 309/2 i 347 nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, położonych w miejscowości Wólka Nosowska, obręb - 0016 oraz na części działki nr 249 nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, położonej w miejscowości Wólka Nosowska Kolonia, obręb - 0017

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy, Stara Kornica 191, pok. nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.

Na powyższą decyzję służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce za pośrednictwem organu, który decyzję wydał w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na BIP-ie Urzędu Gminy Stara Kornica. Ponadto przedmiotowe obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kornica oraz w miejscowości Wólka Nosowska na okres 14 dni.

Wójt Gminy Stara Kornica
mgr Kazimierz Hawryluk      

Miejsca udostępnienia obwieszczenia:

  1. BIP Urzędu Gminy Stara Kornica
  2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy
  3. Tablica ogłoszeń w miejscowości Wólka Nosowska

Sporządziła:
Irena Maciejuk

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony