Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - OŚ.6220.9.2022

Ogłoszenia i komunikaty

Stara Kornica, dn. 04.11.2022 r.

OŚ.6220.9.2022

Obwieszczenie

Wójt Gminy Stara Kornica, działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

zawiadamia, że w dniu 31.10.2022 roku została wydana decyzja Wójta Gminy Stara Kornica znak: OŚ.6220.9.2022 o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: „Przebudowie ciągu drogowego dróg powiatowych nr 2021W o dł. odcinka od km 0+000 do km 6+544 tj. 6,544 km”.

Uprzejmie informujemy, że z treścią decyzji oraz dokumentacja sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy – w Referacie Ochrony Środowiska, pok. 11 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

W dniu 04.11.2022 r. niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie  na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Starej Kornicy, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Starej Kornicy oraz na tablicy ogłoszeń w pobliżu planowanej inwestycji na okres 14 dni.

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ mgr Kazimierz Hawryluk

Pliki do pobrania

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony