Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kornica o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania

Ogłoszenia i komunikaty

Stara Kornica, dn. 08.11.2022 r.

OŚ.6220.7.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kornica o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U z 2022 r. poz. 1029, ze zm.) Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia, że w dniu 08.11.2022 r. zostało podjęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, którego nazwa to: Budowa farmy fotowoltaicznej” zlokalizowanej na części dz. o nr ew. 277, 278, 279, 280 w obrębie Kiełbaski, gm. Stara Kornica.

Z treścią wydanego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy – w Referacie Ochrony Środowiska, pok. 11 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starej Kornicy, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w pobliżu planowanej inwestycji.

Postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ mgr Kazimierz Hawryluk

Otrzymują:

  1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony