Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu Programu Współpracy Gminy Stara Kornica z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Ogłoszenia i komunikaty

Stara Kornica,  10.11.2022 r.

PF.523.2.2022

Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu Programu Współpracy Gminy Stara Kornica z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Rada Gminy Stara Kornica Uchwałą Nr XIX/119/2012 z dnia 24 września 2012 r. określiła szczegółowy sposób konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zarządzeniem nr 328/2022 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Stara Kornica z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok w terminie od 25.10.2022 do 08.11.2022 r. zostały przeprowadzone konsultacje.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały zamieszczono na stronie internetowej Gminy Stara Kornica www.kornica.org w zakładce Aktualności, biuletynie informacji publicznej w zakładce ogłoszenia i komunikaty. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały wywieszono również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.

W wyznaczonym terminie konsultacji wpłynęła jedna opinia do Projektu Programu dot. proponowanych zmian odnoszących się do całego Programu Współpracy Gminy Stara Kornica z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.

Zgodnie z § 9 ust. 1 i ust. 2 uchwały Nr XIX/119/2012 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy.

Zatwierdził

/-/ Kazimierz Hawryluk
Wójt Gminy Stara Kornica

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony