Zawiadomienie BUZ.6730.8.2024 o przesłaniu projektu decyzji WZ do organów i instytucji uzgadniających

Ogłoszenia i komunikaty

Stara Kornica, dnia 27 czerwca 2024 r.

BUZ.6730.8.2024

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 572; dalej k.p.a.) w związku z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.; dalej u.p.z.p.) Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenu obejmującego części działek ewidencyjnych numer 492/2, 492/4 i 546, obrębu ewidencyjnego Koszelówka, projekt decyzji ustalającej warunki zabudowy na

budowę farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

przesłano do organów uzgadniających, tj. do:

  • Starosty Powiatu Łosickiego – organ właściwy w sprawach ochrony gruntów rolnych;
  • Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – organ właściwy w sprawach melioracji wodnych;
  • Wójta Gminy Stara Kornica – zarządca drogi przyległej do obszaru opracowania.

            Z uwagi na brak możliwości ustalenia adresów części stron postępowania niniejsze zawiadomienie zamieszcza się na okres 14 dni: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kornica, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Koszelówka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Kornica: https://bip.kornica.org/.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie, ogłoszenie lub udostępnienie.

Zastępca Wójta Gminy Stara Kornica

/-/ Marta Kilisińska

Pliki do pobrania

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony