Zawiadomienie o wpłynięciu opinii Wód Polskich

Ogłoszenia i komunikaty

Stara Kornica, dn. 22.07.2021 r.

OŚ.6220.3.2021

Zawiadomienie

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021 r. poz. 247 ze zm.) Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia strony postępowania administracyjnego prowadzonego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW” na działkach o nr ew. 339/2 i 340/3 w miejscowości Nowe Szpaki, gm. Stara Kornica.

że, do Urzędu Gminy w Starej Kornicy wpłynęła opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej znak: LU.ZZŚ.1.4360.182.2021.HK z dnia 19.07.2021 r. (data wpływu 21.07.2021 r.) stwierdzająca brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.        

Z treścią dokumentów strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, Referacie Ochrony Środowiska, pok. nr 11 w godzinach pracy urzędu  tj. w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

 

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ mgr Kazimierz Hawryluk

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa.

Pliki do pobrania

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony