Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ogłoszenia i komunikaty

Stara Kornica, dnia 01.03.2022 r.

OŚ.6220.1.2022

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 247 ze zm.) Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia, że w dniu 09.02.2022 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Inwestora – P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play o numerze LOS4404A wraz z wewnętrzną linią zasilająca zlokalizowanego w miejscowości Koszelówka, działka nr 390/2, obręb 0009”.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Stara Kornicy. Organem właściwym do wydania opinii jest: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowy Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łosicach i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwienie im wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w terminie 14 dni od daty ogłoszenia zawiadomienia.

Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy – w Referacie Ochrony Środowiska, pok. 11 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 –15.30.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 2373 ze zm.) ponieważ liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Starej Kornicy.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ mgr Kazimierz Hawryluk

Otrzymują:

  1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony