Zawiadomienie o zakończeniu postepowania - OŚ.6220.5.2022

Ogłoszenia i komunikaty

Zawiadomienie Wójta Gminy Stara Kornica o zakończeniu postępowania.

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play o numerze LOS4404B wraz z wewnętrzną linią zasilającą zlokalizowanego w miejscowości Kazimierzów, działka nr 67/2, obręb 0003”

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, Referacie  Ochrony Środowiska, pok. nr 11.

Wnioski i uwagi do zebranych materiałów i dowodów należy składać na piśmie w ciągu  7 dni od daty doręczenia zawiadomienia na adres Urzędu Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, 08-205 Kornica lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy pok. nr  9. 

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ mgr Kazimierz Hawryluk

Otrzymują:

  1. Strony postępowania

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony