Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ogłoszenia i komunikaty

Stara Kornica, dn. 15.06.2021 r.

OŚ.6220.6.2017

Zawiadomienie Wójta Gminy Stara Kornica o wydaniu Postanowienia o zawieszeniu postepowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021 r. poz. 247, ze zm.)

Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia strony postępowania administracyjnego

prowadzonego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: "Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Stara Kornica" na działkach o nr ewid. 271, 270/2, 269/2, 268/2 w m. Wólka Nosowska, o wydanym w dniu 15 czerwca 2021 roku postanowieniu Wójta Gminy Stara Kornica znak: OŚ.6220.6.2017 o zawieszeniu postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek inwestora PGB Energetyka 12 Sp. z o.o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa.

Z treścią wydanego, na podstawie art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego można zapoznać się w Urzędzie Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, Referacie Ochrony Środowiska, pok. nr 11. W godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30 w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji.

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ mgr Kazimierz Hawryluk

Pliki do pobrania

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony