Zawiadomienie OŚ.6220.3.2023 Wójta Gminy Stara Kornica o zakończeniu postępowania

Ogłoszenia i komunikaty

Stara Kornica, dn. 01.02.2024 r.

OŚ.6220.3.2023

 

ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Stara Kornica
o zakończeniu postępowania

Działając na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) oraz w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)  

Wójt Gminy Stara Kornica

zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:

„Eksploatacji złoża kredy „Rudka IV” w granicach działki o nr 700 wg ewidencji gruntów miejsc. Rudka, gm. Stara Kornica powiat łosicki, woj. mazowieckie”.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, Referacie  Ochrony Środowiska, pok. nr 11.

Wnioski i uwagi do zebranych materiałów i dowodów należy składać na piśmie w ciągu  7 dni od daty doręczenia zawiadomienia na adres Urzędu Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, 08-205 Kornica lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy pok. nr  9. 

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Stara Kornica

 /-/ Kazimierz Hawryluk

 

 

Otrzymują:

 Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa.

 

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony