Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - OŚ.6220.7.2022

Ogłoszenia i komunikaty

Stara Kornica, dnia 06.02.2023 r.

OŚ.6220.7.2022

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 w związku z art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2022 r. poz. 1029 z późń. zm., zwanej dalej ustawą ooś) i § 3 ust 1 pkt 40 lit. a tiret pierwszy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.1839 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późń. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.06.2022 r. złożonego przez inwestora – Wokas S.A. ul. Bonie 5a, 08-200 Łosice.

Orzekam:

 1. Realizację przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: „Pozyskaniu torfu z udokumentowanego złoża torfu „Wyrzyki – Popławy”, na planowanym obszarze górniczym o powierzchni 14 ha, z dwóch pól eksploatacyjnych A i B na terenie obrębów Popławy oraz Wyrzyki, gmina Stara Kornica, powiat łosicki, woj. Mazowieckie”.
 2. Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje zawarte w art. 63 ustawy ooś.
 3. Określam warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś, tj.:
  1. Bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji, w tym w szczególności związanych z usunięciem wierzchniej warstwy gruntu należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Kontrolę należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.
  2. Prace związane z funkcjonowaniem kopalni prowadzić przy pomocy sprawnego sprzętu specjalistycznego, posiadającego aktualne przeglądy techniczne, serwisowane według potrzeb.
  3. Zaplecze kopalniane oraz miejsca postoju sprzętu urabiającego zlokalizować poza planowanym terenem górniczym, na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi.
  4. Teren inwestycji należy wyposażyć w sorbenty do neutralizacji awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych, w przypadku ich awaryjnego wycieku zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć, a zużyte środki do neutralizacji substancji ropopochodnych przekazywać uprawnionym podmiotom.
  5. Naprawy i konserwacje sprzętu należy wykonywać poza terenem złoża. W miejscu tankowania i ewentualnej drobnej naprawy pojazdów i maszyn należy zabezpieczyć podłoże przed zastosowaniem odpowiednich materiałów uszczelniających np. folie, geomembrany.
  6. Eksploatacje prowadzić w odległości minimum 10 m od górnej krawędzi korony koryta rzeki Kałuża.
  7. Eksploatację złoża prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych.
  8. Zaplecze socjalne zlokalizować poza terenem przedmiotowego przedsięwzięcia, ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych przewoźnych toalet, ww. zbiorniki systematycznie opróżniać (nie można dopuścić do ich przepełnienia) przez uprawniony do tego celu podmiot, a ich zawartość wywozić do oczyszczalni ścieków.
  9. Nadkład glebowy zdejmować w porze dziennej, poza okresem lęgowym ptaków, tymczasowo zmagazynować na granicy eksploatacji (na pasie ochronny), a następnie wykorzystać do rekultywacji sukcesywnie za postępującym wydobyciem, między innymi do złagodzenia skarp poeksploatacyjnych i spłycenia wyrobiska. Skarpy wyrobiska ukształtować tak, by zapewnić ich stabilność geotechniczną. 
  10. Przewiduje się rolny kierunek rekultywacji (ze zbiornikiem wodnym).
  11. W przypadku stwierdzenia podczas procesu wydobycia lub odsłaniania złoża małych zwierząt, należy umożliwić im ucieczkę z terenu inwestycji, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść w miejsca bezpieczne dla nich, o zbliżonych warunkach siedliskowych.
  12. Prace wydobywcze w okresie lęgowym ptaków (tj. od 1 kwietnia do 15 września) prowadzić po nadzorem ornitologicznym. 

Uzasadnienie

Wnioskodawca wnioskiem z dnia 22 czerwca 2022 r. (data wpływu 27 czerwca 2022 r.) zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Pozyskaniu torfu z udokumentowanego złoża torfu „Wyrzyki – Popławy”, na planowanym obszarze górniczym o powierzchni 15,34 ha, z dwóch pól eksploatacyjnych A i B na terenie obrębów Popławy oraz Wyrzyki, gmina Stara Kornica, powiat łosicki, woj. Mazowieckie”.

Do wniosku dołączono dokumenty wymienione w art. 74 ust. 1 pkt 2, 3 i 3a Uooś.

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa § 3 ust 1 pkt. 40 lit. a tiret pierwszy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.1839 ze zm.).

Zawiadomieniem z dnia 11 lipca 2022 r. znak: OŚ.6220.7.2022 stosownie do art. 10 i 49 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Wójt Gminy Stara Kornica zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz o możliwości wnoszenia uwag i wniosków dotyczących realizacji przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Stara Kornica działając na podstawie art. 64 ust. 1, pkt. 1 i pkt 4 ustawy ooś wystąpił pismami znak: OŚ.6220.7.2022 z dnia 11 lipca 2022 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej pismem z dnia 25 lipca 2022 r. znak: LU.ZZŚ.1.4360.185.2022.MP ze względu na konieczność szczegółowego przeanalizowania materiału dowodowego, poinformował o załatwieniu sprawy w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia do dnia 10 sierpnia 2022 r.

Pismem z dnia 2 sierpnia 2022 r. znak: WOOŚ-I.4220.1127.2022.MŚ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wezwał do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji przedsięwzięcia w następującym zakresie:

 1. należy uszczegółowić opis wód powierzchniowych oraz urządzeń melioracji podstawowej  i szczegółowej w zakresie oddziaływania inwestycji; następnie ponownie zweryfikować czynniki odziaływania na stan tych wód,
 2. należy dokładnie opisać sposób prowadzenia prac wydobywczych poniżej poziomu zalegania wód gruntowych oraz wskazać metody zabezpieczenia ich przed zanieczyszczeniem; należy również wskazać, czy w ramach prac wydobywczych, planowane jest prowadzenie prac odwodnieniowych, a w przypadku gdyby ww. prace miały miejsce należy wskazać sposób ich prowadzenia oraz miejsce odprowadzania wód pochodzących z odwodnienia.

Wójt Gminy Stara Kornica pismem z dnia 2 sierpnia 2022 r. znak: OŚ.6220.7.2022 wezwał Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia o zagadnienia wskazane w wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej zawiadomieniem znak: LU.ZZŚ.1.4360.185.2022.MP z dnia 4 sierpnia 2022 r. (data wpływu 8 sierpnia 2022 r.) poinformowało o przekazaniu wniosku wedle właściwości do Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim.

W dniu 17 sierpnia 2022 r. Inwestor złożył uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia, które zostało przekazane pismem z dnia 1 września 2022 r. znak: OŚ.6220.7.2022 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Pismem z dnia 18 sierpnia 2022 r. znak: LU.ZZŚ.2.4360.242.2022.JB (data wpływu 22 sierpnia 2022 r.)  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim wezwało do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia w następującym zakresie:

 1. określić odległość wydobycia od górnej krawędzi korony koryta rzeki Kałuża,
 2. wyjaśnić czy na czas pozyskiwania torfu Inwestor przewidział wykonanie zaplecza socjalnego? Należy wyjaśnić w jaki sposób będą gromadzone ścieki bytowe powstające w związku z prowadzonym wydobyciem,
 3. czy eksploatacja złoża będzie wymagała prowadzenia prac odwodnieniowych?
 4. należy wskazać, gdzie będzie zlokalizowane miejsce postoju sprzętu urabiającego oraz przewidziane do wykonania zabezpieczenia przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi.

Wójt Gminy Stara Kornica pismem z dnia 1 września 2022 r. znak: OŚ.6220.7.2022 wezwał Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia o zagadnienia wskazane w wezwaniu Państwego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim.

W dniu 15 września 2022 r. Inwestor złożył uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia, które zostało przekazane pismem z dnia 19 września 2022 r. znak: OŚ.6220.7.2022 do Państwego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim.

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem znak: WOOŚ-I.4220.1127.2022.MŚ.2 z dnia 26 września 2022 r. (data wpływu 26 września 2022 r.) wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o konieczności określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś.

W dniu 11 października 2022 r. wpłynęła opinia Państwego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim znak: LU.ZZŚ.2.4360.242.2022.JB z dnia 7 października 2022 r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioskiem z dnia 1 listopada 2022 r. (data wpływu 2 listopada 2022 r.) Inwestor zwrócił się o zmianę zakresu planowanego przedsięwzięcia. Zmiana wniosku dotyczy zmniejszenia powierzchni przewidzianej pod wydobycie do powierzchni około 14 ha oraz wyłączenia działek z planowanego przedsięwzięcia.

Zawiadomieniem z dnia 8 listopada 2022 r. znak: OŚ.6220.7.2022 Organ zawiadomił strony ww. postępowania administracyjnego prowadzonego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, że do Urzędu Gminy w Starej Kornicy wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinia Państwego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) Wójt Gminy Stara Kornica zawiadomieniem z dnia 9 listopada 2022 r. znak: OŚ.6220.7.2022 zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania oraz o możliwości wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia dla stron postępowania.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust 1 pkt 40 lit. a tiret pierwszy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.1839 ze zm.), tj.: „wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a: a) bez względu na powierzchnię obszaru górniczego:– w przypadku wydobywania torfu lub kredy jeziorne”.

W wyniku prowadzonego postępowania strony były  informowane o podejmowanych czynnościach administracyjnych.

Na etapie całego postępowania administracyjnego żadna ze stron postępowania, społeczeństwo oraz organizacja ekologiczna nie wniosła żadnych protestów.

Biorąc pod uwagę powyższe stanowiska oraz kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2022 r. poz. 1029 z późń zm.) w szczególności ze względu na:

 1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
  1. skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:
   Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wydobyciu torfu na powierzchni ok.14 ha, na działkach ewidencyjnych o nr: 240, 247/1, 256/1, 244, 257/1, 243/1, 241/1, 239/1, 251/1, 249/1, 253/1, 255, 246/1, 238, 242, 254, 252, 245/1, 250, 248 obrębu ewidencyjnego  Popławy oraz na działkach ewidencyjnych o nr: 368/1, 369, 370/1, 371/1, 371/2, 372/1, 373, 374, 386/1, 387/2, 387/3, 388/1, 388/2, 388/3, 389/1, 390/1, 391/4 i na części działek ewidencyjnych o nr 364, 365/1, 367 obrębu ewidencyjnego Wyrzyki, gm. Stara Kornica. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, obszar planowanego wydobycia torfu stanowią użytki: łąki i pastwiska.  Obecnie teren wykorzystywany jest rolniczo, jako użytki zielone.
   Eksploatacja torfu będzie prowadzona w sposób zmechanizowany, przy pomocy koparek hydraulicznych oraz innych specjalistycznych maszyn wykorzystywanych w górnictwie odkrywkowym w kopalniach torfu. Sposób wydobycia będzie zależał od potrzeb produkcyjnych (gatunku torfu oraz jego stopień rozkładu). Torf będzie pozyskiwany 2 metodami (wgłębną i frezerową). Eksploatacja prowadzona będzie metodą wgłębną spod wody, torf urabiany będzie mechanicznie za pomocą koparki hydraulicznej, jednym piętrem wydobywczym z poziomu wydobywczego usytuowanego na powierzchni terenu około 0,5 m ponad lustrem wody. W przypadku zastosowania metody frezerowej zbierana jest cienka wierzchnia warstwa ok. 5 cm torfu, a następnie zbierana koparkami bądź specjalnymi maszynami zbierakowymi. Wydobyta kopalina nie będzie składowana, a bezpośrednio wywożona środkami transportu do zakładu w Łosicach. Głębokość wyrobisk powstałych po eksploatacji będzie dochodziła do 4 m. Inwestor nie przewiduje prowadzenia odwodnienia złoża. Po zakończeniu wydobycia kopaliny (torfu), na znacznej części zakładu górniczego powstanie zbiornik wodny na którym zostaną utworzone stawy rybne.
  2. powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem: Nie przewiduje się możliwości kumulowania oddziaływań w stopniu powodującym wystąpienie znacznych uciążliwości dla otoczenia.
  3. różnorodności biologicznej, wykorzystania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi: Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że nie przewiduje się wykorzystywania wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii cieplnej.
  4. emisji i występowania innych uciążliwości: W trakcie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia źródłami hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie proces wydobycia  oraz ruch pojazdów.
   Emisja zanieczyszczeń z wymienionych powyżej źródeł będzie występować okresowo i ograniczy się do godzin pracy związanych z wydobywaniem i transportem torfu.
   Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że działalność planowanego przedsięwzięcia nie będzie powodować ponadnormatywnego oddziaływania na powietrze atmosferyczne poza terenem przedsięwzięcia. Przy eksploatacji złoża stosowana technologia nie spowoduje nadmiernej emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Wykorzystywany sprzęt – koparka oraz pojazdy ciężarowe – nie spowodują większej emisji spalin do atmosfery niż podobny sprzęt używany na gruntach wykorzystywanych rolniczo.
   Mając na uwadze znaczną odległość terenów chronionych akustycznie (270 m) nie będą występowały przekroczenia standardów emisyjnych.
   W celu ograniczenia możliwości zanieczyszczenia wód w wyniku pracującego sprzętu i wycieku do gruntu substancji ropopochodnych używany sprzęt będzie sprawny technicznie. Magazynowanie olejów, smarów i materiałów niebezpiecznych do eksploatacji bądź konserwacji sprzętu w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska wodno – gruntowego będzie odbywało się poza terenem złoża. Ponadto teren inwestycyjny wyposażony będzie w sorbenty związków ropopochodnych w celu zabezpieczenia możliwych wycieków z pojazdów.
   Zaplecze socjalno – bytowe pracowników zakładu górniczego będzie mieściło się poza granicami złoża. W związku z powyższym w zakładzie górniczym nie będą powstawały ścieki socjalno – bytowe.
  5. ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu: Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć stwarzających możliwość powstania poważnej awarii.
  6. przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie: Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia  wynika, że planowane przedsięwzięcie nie generuje powstawania odpadów.
  7. zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji: Biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz charakter i skalę planowanej inwestycji, standardy jakości środowiska w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu będą dotrzymane.
 1. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:
  1. obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek: Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji występowały obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek.
  2. obszary wybrzeży i środowisko morskie: Przedmiotowe przedsięwzięcie leży  poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim.
  3. obszary górskie lub leśne: Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami górskimi i leśnymi.
  4. obszary objęte ochrona, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód, obszarów chronionych  oraz na realizacje celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.
  5. obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochrona, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody: Teren przeznaczony pod w/w inwestycję położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz.916).
   Najbliżej położone obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 znajdują się w odległości:
   • 15,1 km od planowanej inwestycji – obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnego Bugu PLB140001, 
   • 12,9 km od planowanej inwestycji – specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Nadbużańska PLHl40011.
    Realizacja powyższego przedsięwzięcia nie została zidentyfikowana jako przedsięwzięcie mogące znacząco negatywnie wpłynąć na środowisko przyrodnicze, ze względu na lokalizację przedmiotowej inwestycji poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
  6. obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia: Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu występowały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.
  7. obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji występowały obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
  8. gęstość zaludnienia: Gęstość zaludnienia gminy Stara Kornica wynosi 41 os./km2.
  9. obszary przylegające do jezior: Planowana inwestycja położona będzie poza obszarami przylegającymi do jezior.
  10. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: W rejonie realizacji planowanego przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.
  11. wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe: Ze względu na lokalizacje, charakter i skalę przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się oddziaływania na jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wpływać na osiągnięcie celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.
 1. Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu
  do kryteriów wymienionych w pkt. 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt. 1, wynikające z:
  1. zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na która przedsięwzięcie może oddziaływać: Zasięg przestrzenny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.
  2. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
  3. charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania: Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że w związku z realizacją  planowanego przedsięwzięcia nie wystąpią oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.
  4. prawdopodobieństwa oddziaływania: Informacje zawarte w przedłożonych dokumentach potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny, ograniczony do najbliższego obszaru realizacji planowanej inwestycji.
  5. czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: W fazie eksploatacji będą występowały oddziaływania spowodowane emisją hałasu i  substancji do powietrza, spowodowane ruchem pojazdów i pracą maszyn. Ze względu na charakter oddziaływanie przedmiotowej inwestycji ograniczone będzie czasowo obowiązywaniem koncesji.
  6. powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem: Z uwagi na charakter i skalę przedsięwzięcia stwierdza się, że nie będą powstawały istotne oddziaływania skumulowane.
  7. możliwość ograniczenia oddziaływania: W przedłożonej dokumentacji zostały opisane różne metody ograniczenia oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego realizacji w zakresie ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami.
   Zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia informacje pozwalają na stwierdzenie, że inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na stan środowiska przy zachowaniu zaleceń zawartych w niniejszej decyzji.
   W związku z powyższym, Wójt Gminy Stara Kornica oceniając wniosek, po rozpatrzeniu wszelkich okoliczności faktycznych i prawnych uznał, iż planowana inwestycja nie spowoduje naruszenia wymagań ochrony środowiska w zakresie wymagającym jego analizy w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko.
   Zgodnie z obowiązującą zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kornica zatwierdzoną Uchwałą Nr XXVI/168/02 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 24 lipca 2002 r. działki ewidencyjne o nr 364, 365/1, 367 obrębu ewidencyjnego Wyrzyki będące przedmiotem wniosku, położone są na obszarach oznaczonych symbolami: „R” – tereny rolne, „4PE’ i „5PE’ – tereny wydobywania naturalnych zasobów surowcowych.
   Natomiast działki ewidencyjne o nr: 240, 247/1, 256/1, 244, 257/1, 243/1, 241/1, 239/1, 251/1, 249/1, 253/1, 255, 246/1, 238, 242, 254, 252, 245/1, 250, 248 obrębu ewidencyjnego  Popławy oraz na działki ewidencyjne o nr: 368/1, 369, 370/1, 371/1, 371/2, 372/1, 373, 374, 386/1, 387/2, 387/3, 388/1, 388/2, 388/3, 389/1, 390/1, 391/4 obrębu ewidencyjnego Wyrzyki położone są na terenach nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Spełnienie środowiskowych uwarunkowań planowanego przedsięwzięcia, określonych w niniejszej decyzji, powinno spowodować zaprojektowanie przedsięwzięcia w taki sposób, by jego  realizacji zminimalizowała negatywne oddziaływanie na środowisko. Wskazane w niniejszej decyzji środowiskowej uwarunkowania oraz wnioski zawarte w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinii Państwego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim i karcie informacyjnej przedsięwzięcia powinny zagwarantować, by ewentualne problemy związane z możliwością potencjalnego zanieczyszczenia środowiska zostały rozwiązane w momencie stwierdzenia prawdopodobieństwa ich występowania, a ewentualne szkody powstałe w środowisku zostały natychmiast usunięte „u źródła”.

Wobec powyższego postanowiono orzec jak w sentencji.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2022 r. poz. 1029, z późń. zm.) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy.

Pouczenie

 1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, przy ul. Piłsudskiego 38 za pośrednictwem Wójta Gminy w Starej Kornicy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
 3. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późń. zm.) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
 4. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona,  która  złożyła  wniosek  o wydanie  decyzji  o  środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust.3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są  warunki  realizacji  przedsięwzięcia  określone  w decyzji  o  środowiskowych uwarunkowaniach  lub  postanowieniu,  o którym  mowa  w art. 90 ust. 1,  jeżeli  było wydane.  Zajęcie  stanowiska  następuje  na  wniosek  uwzględniający  informacje  na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach  lub  postanowienia,   o którym  mowa w art. 90 ust. 1,  jeżeli  było    Wniosek,  o którym  mowa  w zdaniu  drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat  od  dnia,  w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia.
 5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.

Zastępca Wójta Gminy Stara Kornica
/-/ Łukasz Wiesner

Załącznik:

 1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują:

 1. Inwestor – Wokas S.A. ul. Błonie 5a, 08-200 Łosice
 2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa
 3. aa

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach,
  Kazimierzowska 9, 08 – 110 Siedlce
 2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, ul. Repkowska 49,
  08-300 Sokołów Podlaski

Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr OŚ.6220.7.2022 z dnia 06.02.2023 r.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Pozyskaniu torfu z udokumentowanego złoża torfu „Wyrzyki – Popławy”, na planowanym obszarze górniczym o powierzchni 14 ha, z dwóch pól eksploatacyjnych A i B na terenie obrębów Popławy oraz Wyrzyki, gmina Stara Kornica, powiat łosicki, woj. Mazowieckie”.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wydobyciu torfu na powierzchni ok.14 ha, na działkach ewidencyjnych o nr: 240, 247/1, 256/1, 244, 257/1, 243/1, 241/1, 239/1, 251/1, 249/1, 253/1, 255, 246/1, 238, 242, 254, 252, 245/1, 250, 248 obrębu ewidencyjnego  Popławy oraz na działkach ewidencyjnych o nr: 368/1, 369, 370/1, 371/1, 371/2, 372/1, 373, 374, 386/1, 387/2, 387/3, 388/1, 388/2, 388/3, 389/1, 390/1, 391/4 i na części działek ewidencyjnych o nr 364, 365/1, 367 obrębu ewidencyjnego Wyrzyki, gm. Stara Kornica. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, obszar planowanego wydobycia torfu stanowią użytki: łąki i pastwiska.  Obecnie teren wykorzystywany jest rolniczo, jako użytki zielone.

Eksploatacja torfu będzie prowadzona w sposób zmechanizowany, przy pomocy koparek hydraulicznych oraz innych specjalistycznych maszyn wykorzystywanych w górnictwie odkrywkowym w kopalniach torfu. Sposób wydobycia będzie zależał od potrzeb produkcyjnych (gatunku torfu oraz jego stopień rozkładu). Torf będzie pozyskiwany 2 metodami (wgłębną i frezerową). Eksploatacja prowadzona będzie metodą wgłębną spod wody, torf urabiany będzie mechanicznie za pomocą koparki hydraulicznej, jednym piętrem wydobywczym z poziomu wydobywczego usytuowanego na powierzchni terenu około 0,5 m ponad lustrem wody. W przypadku zastosowania metody frezerowej zbierana jest cienka wierzchnia warstwa ok. 5 cm torfu, a następnie zbierana koparkami bądź specjalnymi maszynami zbierakowymi. Wydobyta kopalina nie będzie składowana, a bezpośrednio wywożona środkami transportu do zakładu w Łosicach. Głębokość wyrobisk powstałych po eksploatacji będzie dochodziła do 4 m. Inwestor nie przewiduje prowadzenia odwodnienia złoża. Po zakończeniu wydobycia kopaliny  (torfu), na znacznej części zakładu górniczego powstanie zbiornik wodny na którym zostaną utworzone stawy rybne.

W trakcie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia źródłami hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie proces wydobycia  oraz ruch pojazdów.

Emisja zanieczyszczeń z wymienionych powyżej źródeł będzie występować okresowo i ograniczy się do godzin pracy związanych z wydobywaniem i transportem torfu.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że działalność planowanego przedsięwzięcia nie będzie powodować ponadnormatywnego oddziaływania na powietrze atmosferyczne poza terenem przedsięwzięcia. Przy eksploatacji złoża stosowana technologia nie spowoduje nadmiernej emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Wykorzystywany sprzęt – koparka oraz pojazdy ciężarowe – nie spowodują większej emisji spalin do atmosfery niż podobny sprzęt używany na gruntach wykorzystywanych rolniczo.

Mając na uwadze znaczną odległość terenów chronionych akustycznie (270 m) nie będą występowały przekroczenia standardów emisyjnych.

W celu ograniczenia możliwości zanieczyszczenia wód w wyniku pracującego sprzętu i wycieku do gruntu substancji ropopochodnych używany sprzęt będzie sprawny technicznie. Magazynowanie olejów, smarów i materiałów niebezpiecznych do eksploatacji bądź konserwacji sprzętu w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska wodno – gruntowego będzie odbywało się poza terenem złoża. Ponadto teren inwestycyjny wyposażony będzie w sorbenty związków ropopochodnych w celu zabezpieczenia możliwych wycieków z pojazdów.

Zaplecze socjalno – bytowe pracowników zakładu górniczego będzie mieściło się poza granicami złoża. W związku z powyższym w zakładzie górniczym nie będą powstawały ścieki socjalno – bytowe.

Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć stwarzających możliwość powstania poważnej awarii.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji występowały obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Teren przeznaczony pod w/w inwestycję położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916).

Najbliżej położone obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 znajdują się w odległości:

 • 15,1 km od planowanej inwestycji – obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnego Bugu PLB140001, 
 • 12,9 km od planowanej inwestycji – specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Nadbużańska PLHl40011.

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony