Zawiadomienie o planowanym wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego – BUZ.6733.2.2021

Ogłoszenia i komunikaty

Stara Kornica, dnia 6 grudnia 2022 r.

BUZ.6733.2.2021

Zawiadomienie o planowanym wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia o planowanym wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na „budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr LOS4404B wraz z wewnętrzną linią zasilającą”, w postępowaniu administracyjnym dotyczącym ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenu obejmującego działkę ewidencyjną numer 67/2, obrębu ewidencyjnego Kazimierzów, gminy Stara Kornica.

Jednocześnie informuje się, że na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji strona może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypowiedzenie się w tym trybie jest uprawnieniem strony postępowania administracyjnego, zatem stawiennictwo nie jest obowiązkowe.

Zawiadomienie zamieszcza się na okres 14 dni: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kornica, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kazimierzów, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Kornica: https://bip.kornica.org/.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Stara Kornica, w pokoju nr 11, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Strony postępowania administracyjnego mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia uznania niniejszego zawiadomienia za dokonane.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

  1. zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kornica
  2. zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kazimierzów
  3. udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Kornica: https://bip.kornica.org/

Zastępca Wójta Gminy Stara Kornica
/-/ Łukasz Wiesner

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony