Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – BUZ.6733.2.2021

Ogłoszenia i komunikaty

Stara Kornica, dnia 14 października 2022 r.

BUZ.6733.2.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kornica o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000.), dalej k.p.a., w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z zm.), dalej u.p.z.p., zawiadamiam, że na wniosek inwestora – spółki P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa) – zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu obejmującego działkę ewidencyjną numer 67/2, obrębu ewidencyjnego Kazimierzów, na potrzeby realizacji inwestycji: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr LOS4404B wraz z wewnętrzną linią zasilającą.

Jedocześnie na podstawie art. 10 § 1 k.p.a., zawiadamia się o przekazaniu dokumentacji postępowania administracyjnego do biura urbanistycznego w celu opracowania projektu decyzji.

Obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kornica, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kazimierzów, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Kornica: https://bip.kornica.org/.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Stara Kornica, w pokoju nr 11, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszego zawiadomienia za dokonane.

Strony postępowania administracyjnego mogą złożyć pisemne uwagi lub wnioski w sekretariacie Urzędu Gminy Stara Kornica w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszego zawiadomienia za dokonane.

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/Kazimierz Hawryluk

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

  1. zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kornica
  2. zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kazimierzów
  3. udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Kornica

Udostępniono w BIP dnia: 14 października 2022 r.

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony