Zawiadomienie o przedłużeniu terminu postępowania: "Elektrownia na biogaz..."

Ogłoszenia i komunikaty

Stara Kornica, dn. 23.03.2021 r.

OŚ.6220.6.2017

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu postępowania         

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021 r. poz. 247) oraz zgodnie z art. 10 w związku z art. 36 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia,

że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, którego nazwa to: „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Stara Kornica” na działkach o nr ewid. 271, 270/2, 269/2, 268/2 w m. Wólka Nosowska, gm. Stara Kornica, pow. łosicki, woj. mazowieckie, inwestor został wezwany do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Mając na uwadze powyższe zawiadamiam, że sprawa nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, konieczne jest przedłużenie postępowania – nowy termin zakończenia postępowania wyznaczam na dzień 23.06.2021 r.

Pouczenie:
Zgodnie z treścią art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie zawiera uzasadnienie. Ponadto informuję, że ponaglenie wnosi się: 1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie; lub 2) do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ mgr Kazimierz Hawryluk  

Sporządziła:
Adriana Pietruczuk

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony