Obwieszczenie o wpłynięciu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - OŚ.6220.7.2021

Ogłoszenia i komunikaty

Stara Kornica, dnia 08.11.2022 r.

OŚ.6220.7.2021

Obwieszczenie

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku  z art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2022 r. poz. 1029, ze zm.) oraz zgodnie z art. 10 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) Wójt Gminy Stara Kornica podaje do publicznej wiadomości informację, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. o nr ew. 277, 278, 279, 280 w obrębie Kiełbaski, gm. Stara Kornica, w dniu 20.10.2022 r. wpłynął „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko”.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Stara Kornica. Organami biorącymi udział w przeprowadzonej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

W związku z powyższym Wójt Gminy Stara Kornica, informuje o możliwości zapoznania się z przedłożonym raportem o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, oraz składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie mogą być wnoszone w terminie 30 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w formie pisemnej, elektronicznej i ustnie  w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy – w Referacie Ochrony Środowiska, pok. 11 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 35 wyżej cytowanej ustawy – uwagi  lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu, pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych w wyznaczonym 30 – dniowym terminie jest Wójt Gminy Stara Kornica.

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ mgr Kazimierz Hawryluk

Otrzymują:

  1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa

 

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony