Obwieszczenie Komisji Inwentaryzacyjnej o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości.

Ogłoszenia i komunikaty

Stara Kornica, dnia 12 sierpnia 2021 r.
BUZ.6825.3.2021

Obwieszczenie Komisji Inwentaryzacyjnej o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości

Komisja Inwentaryzacyjna powołana Uchwałą Nr VIII/45/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 1 marca 2019 r. informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 z zm.) karta inwentaryzacyjna i spis inwentaryzacyjny nieruchomości położonej w miejscowości Wyrzyki, obejmującej oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków działkę nr 240, wykłada się do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kornica (adres: Stara Kornica 191, 08-205 Stara Kornica, pok. nr 10) na okres 30 dni, tj. w dniach od 17 sierpnia 2021 r. do 15 września 2021 r., w godzinach pracy urzędu oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kornica, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wyrzyki, na stronie BIP Urzędu Gminy Stara Kornica (https://bip.kornica.org) i stronie internetowej Gminy Stara Kornica (https://www.kornica.org).

Osoby prawne lub fizyczne lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym, mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy składać w ww. terminie na piśmie, w Urzędzie Gminy Stara Kornica, 08-205 Stara Kornica 191, pok. nr 10.

Załączniki:

  1. Karta inwetaryzacyjna nieruchomości nr 1/2021
  2. Spis inwetaryzacyjny nieruchomości nr 1/2021

Przewodnicząca
Komisji Inwentaryzacyjnej
/-/Irena Maciejuk

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony