Zawiadomienie o przedłużeniu terminu postepowania

Ogłoszenia i komunikaty

Stara Kornica, dn. 17.03.2021 r.

OŚ.6220.6.2018

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu postępowania

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz zgodnie z art. 10 i art. 49 w związku z art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia,

że z uwagi na konieczność przeprowadzenia rozprawy administracyjnej, odroczonej z powodu ograniczeń w zgromadzeniach ze względu na trwający stan epidemiczny przedłuża się termin załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Montażu pieca do spalania drobiowych odpadów poprodukcyjnych” na działce o nr ew. 190 w miejscowości Popławy, gmina Stara Kornica.”

Nowy termin zakończenia postępowania wyznaczam na dzień 18.05.2021 r.

Pouczenie:

Zgodnie z treścią art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie zawiera uzasadnienie. Ponadto informuję, że ponaglenie wnosi się: 1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie; lub 2) do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ mgr Kazimierz Hawryluk  

Otrzymują:

  1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa.

Sporządziła:
Adriana Pietruczuk

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony