Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - OŚ.6220.10.2022

Ogłoszenia i komunikaty

Stara Kornica, dn. 22.09.2022 r.

OŚ.6220.10.2022

Obwieszczenie

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku  z art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2022 r. poz. 1029, ze zm.) Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia, że w dniu 02.09.2022 r. wpłynął wniosek  wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia Pana Mariusza Malczuka zam. Stara Kornica 219, 08-205 Kornica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Rozbudowie fermy drobiu o 4 budynki inwentarskie wraz  z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu” na dz. o nr ewid. 53/2, 54/4, 55/2 i 54/6  w miejscowości Kiełbaski, gmina Stara Kornica.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Stara Kornicy. Organami biorącymi udział w przeprowadzonej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Państwowy Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego.

 W związku z powyższym Wójt Gminy Stara Kornica informuje o możliwości zapoznania się z przedłożonym raportem o  oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, oraz składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie mogą być wnoszone w terminie 30 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości, w formie pisemnej, elektronicznej i ustnie w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy – w Referacie Ochrony Środowiska, pok. 11 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 35 wyżej cytowanej ustawy – uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu, pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych w wyznaczonym 30 – dniowym terminie jest Wójt Gminy Stara Kornica.

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ mgr Kazimierz Hawryluk

 

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony