Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Stara Kornica znak: OŚ.6220.6.2018 z dnia 07.03.2023 r.

Ogłoszenia i komunikaty

Stara Kornica, dnia 04.04.2023 r.

OŚ.6220.6.2018

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 i art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

że pismem z dnia 28.03.2023 r. (data wpływu 29.03.2023 r.) zostało wniesione odwołanie od decyzji Wójta Gminy Stara Kornica znak: OŚ.6220.6.2018 z dnia 07.03.2023 r. odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Montażu pieca do spalania drobiowych odpadów poprodukcyjnych” na działce o nr ew. 190 w miejscowości Popławy, gmina Stara Kornica.

Zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, pismem OŚ.6220.6.2018 z dnia 04.04.2023 r. odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania następuje poprzez obwieszczenie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Wójt Gminy Stara Kornica

/-/ mgr Kazimierz Hawryluk                                                                             

 

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:

Adriana Pietruczuk

 

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony