Zawiadomienie o przedłużeniu terminu postępowania

Ogłoszenia i komunikaty

Stara Kornica, dn. 29.12.2021 r.
OŚ.6220.6.2021

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021 r. poz. 247 ze zm.) Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  „Przebudowie drogi powiatowej nr 2047W relacji Walim – Dubicze – Wólka Nosowska – gr. Woj. (Nosów) w msc. Walim Dubicze na odcinku od km 2+300 do km 5+800 gmina Stara Kornica”, zgodnie z w/w przepisami nie upłyną termin wnoszenia uwag i wniosków do zebranych materiałów i dowodów, dlatego też przedmiotowa decyzja zostanie wydana niezwłocznie po upływie tego terminu.

Mając na uwadze powyższe zawiadamiam, że sprawa nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie, konieczne jest przedłużenie postępowania – nowy termin zakończenia postępowania wyznaczam na dzień 30.01.2022 r.

Pouczenie:

Zgodnie z treścią art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie zawiera uzasadnienie. Ponadto informuję, że ponaglenie wnosi się: 1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie; lub 2) do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ mgr Kazimierz Hawryluk

Otrzymują:
Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa.

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony