Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej

Ogłoszenia i komunikaty

Stara Kornica, dnia 12.07.2021 r.

OŚ.6220.6.2018

OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ

Na podstawie art. 10 §1, art. 49 w związku z art. 89, 90 i 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), oraz art. 33 ust. 1 pkt 9 oraz art. 36  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021 r. poz. 247 ze zm.) Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia

że na dzień 05 sierpnia  2021 r. o godzinie 1400 na sali konferencyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kornicy, wyznaczona zostaje rozprawa administracyjna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Montaż pieca do spalania drobiowych odpadów poprodukcyjnych” na działce o nr ew. 190 w miejscowości Popławy, gmina Stara Kornica.

W związku z powyższym wzywam

do udziału w rozprawie wszystkie strony postępowania oraz inne osoby zainteresowane (osobiście lub przez pełnomocnika). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i doręczone prowadzącemu rozprawę (art. 33 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Zgodnie z art. 94 § 1 k.p.a. nieobecność na rozprawie stron należycie zawiadomionych  nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. 

Informuję także o możliwości przedstawienia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, będącej przedmiotem postępowania.

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa.

Sporządziła:
Adriana Pietruczuk

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony