Zawiadomienie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - OŚ.6220.7.2022

Ogłoszenia i komunikaty

Stara Kornica, dn. 08.11.2022 r.

OŚ.6220.7.2022

Zawiadomienie

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia strony postępowania administracyjnego prowadzonego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Pozyskaniu torfu z udokumentowanego złoża torfu „Wyrzyki – Popławy”, na planowanym obszarze górniczym o powierzchni około 14 ha, z dwóch pól eksploatacyjnych A i B na terenie obrębów Popławy oraz Wyrzyki, gmina Stara Kornica, powiat łosicki, woj. Mazowieckie. że, do Urzędu Gminy w Starej Kornicy wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie  znak: WOOŚ-I.4220.1127.2022.MŚ.2 z dnia 26.09.2022 r. (data wpływu 26.09.2022 r.) oraz opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim znak: LU.ZZŚ.2.4360.242.2022.JB z dnia 07.10.2022 r. (data wpływu 11.10.2022 r.) stwierdzające brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

Z treścią dokumentów strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, Referacie Ochrony Środowiska, pok. nr 11 w godzinach pracy urzędu  tj. w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ mgr Kazimierz Hawryluk

Otrzymują:

  1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa.

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony