Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - OŚ.6220.10.2022

Ogłoszenia i komunikaty

Stara Kornica, dnia 07.03.2023 r.

OŚ.6220.10.2022

Obwieszczenie

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku  z art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz zgodnie z art. 10  i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) Wójt Gminy Stara Kornica informacje, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie fermy drobiu o 4 budynki inwentarskie wraz  z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu” na dz. o nr ewid. 53/2, 54/4, 55/2 i 54/6  w miejscowości Kiełbaski, gmina Stara Kornica, w dniu 06.03.2022 r. Inwestor złożył wyjaśnienia do raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Stara Kornica. Organami biorącym udział w przeprowadzonej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 77 ust.1 w/w ustawy jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Lublinie oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Z związku z powyższym Wójt Gminy Stara Kornica informuje o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz wyjaśnieniami do raportu.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie mogą być wnoszone w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia w formie pisemnej, elektronicznej i ustnie  w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy – w Referacie Ochrony Środowiska, pok. 11 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 35 wyżej cytowanej ustawy – uwagi  lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu, pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych w wyznaczonym 30 – dniowym terminie jest Wójt Gminy Stara Kornica.

Zastępca Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ Łukasz Wiesner

Otrzymują:

  1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa.

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony