Zawiadomienie Wójta Gminy Stara Kornica o zakończeniu postępowania

Ogłoszenia i komunikaty

Stara Kornica, dn. 17.12.2021 r.

OŚ.6220.6.2021

Zawiadomienie Wójta Gminy Stara Kornica o zakończeniu postępowania

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021 r. poz. 247 ze zm.) Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2047W relacji Walim – Dubicze – Wólka Nosowska – gr. Woj. (Nosów) w msc. Walim Dubicze na odcinku od km 2+300 do km 5+800 gmina Stara Kornica”.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, Referacie  Ochrony Środowiska, pok. nr 11.

Wnioski i uwagi do zebranych materiałów i dowodów należy składać na piśmie w ciągu  7 dni od daty doręczenia zawiadomienia na adres Urzędu Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, 08-205 Kornica lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy pok. nr  9.  Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ mgr Kazimierz Hawryluk

Otrzymują:

  1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa.

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony