Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ogłoszenia i komunikaty

Stara Kornica, dn. 23.08.2021 r.
OŚ.6220.6.2018

Zawiadomienie

Zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia strony postępowania administracyjnego prowadzonego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, którego nazwa to:

„Montaż pieca do spalania drobiowych odpadów poprodukcyjnych” na działce o nr ew. 190 w miejscowości Popławy, gmina Stara Kornica.”

że, związku z przeprowadzoną w dniu 05.08.2021 r. rozprawą administracyjną inwestor pismem z dnia 09.08.2021 r. (data wpływu 12.08.2021 r.) złożył wyjaśnienia na pytania zadane podczas ww. rozprawy administracyjnej.
Z związku z powyższym Wójt Gminy Stara Kornica informuje o możliwości zapoznania się z pismem w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy – w pokoju nr 11 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy (www.kornica.org).

 

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ mgr Kazimierz Hawryluk                                                                  

Otrzymują:

  1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa.

 

Pliki do pobrania

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony