Zawiadomienie Wójta Gminy Stara Kornica - OŚ.6220.7.2021 z dnia 14.03.2023 r.

Ogłoszenia i komunikaty

Stara Kornica, dn. 14.03.2023 r.

OŚ.6220.7.2021

Zawiadomienie

Zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, ze zm.) Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia strony postępowania administracyjnego prowadzonego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. o nr ew. 277, 278, 279, 280 w obrębie Kiełbaski, gm. Stara Kornica że, do Urzędu Gminy w Starej Kornicy wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie  znak: WOOŚ-I.4221.280.2022.MŚ.2 z dnia 07.03.2023 r. (data wpływu 07.03.2023 r.)  uzgadniające realizację przedsięwzięcia z określeniem warunków realizacji w/w przedsięwzięcia.

Informuję, iż od postanowienia nie służy stronom prawo wniesienia zażalenia. Ewentualne zarzuty można podnieść w ramach postępowania decyzyjnego w przedmiotowej sprawie.

Z treścią dokumentów strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, Referacie Ochrony Środowiska, pok. nr 11 w godzinach pracy urzędu  tj. w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Jednocześnie informuję, że postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie jest zamieszczone na stronie internetowej http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa.

Zastępca Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ Łukasz Wiesner

Otrzymują:

  1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa.

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony