Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kornica o zakończeniu postępowania

Ogłoszenia i komunikaty

Stara Kornica, dnia 20.10.2021 r.

OŚ.6220.6.2018

Działając na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn:

„Montaż pieca do spalania drobiowych odpadów poprodukcyjnych” na działce o nr ew. 190 w miejscowości Popławy, gmina Stara Kornica”.

Ponadto, informuję, że związku z przeprowadzoną w dniu 05.08.2021 r. rozprawą administracyjną inwestor pismem z dnia 07.10.2021 r. (data wpływu 11.10.2021 r.) złożył wyjaśnienia w postaci faktur potwierdzających odbiór padłych zwierząt.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, Referacie  Ochrony Środowiska, pok. nr 11.

Wnioski i uwagi do zebranych materiałów i dowodów należy składać na piśmie w ciągu 
30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia na adres Urzędu Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, 08 205 Kornica lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy pok. nr 9.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 35 wyżej cytowanej ustawy – uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu, pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych w wyznaczonym 30 – dniowym terminie jest Wójt Gminy Stara Kornica.

 

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ mgr Kazimierz Hawryluk 

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony