Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ogłoszenia i komunikaty

Stara Kornica, dn. 16.09.2021 r.
OŚ.6220.3.2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Stara Kornica, działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3  oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021 r. poz. 247 ze zm.)

zawiadamia, że w dniu 16.09.2021 roku została wydana decyzja Wójta Gminy Stara Kornica znak: OŚ.6220.3.2021 o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:

„Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW” na działkach o nr ew. 339/2 i 340/3 w miejscowości Nowe Szpaki, gm. Stara Kornica.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek Inwestora –  „Margol” Marzena Gołębiowska ul. Wysockiej 6, 22-300 Krasnystaw.

Uprzejmie informujemy, że z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy – w Referacie Ochrony Środowiska, pok. 11 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy w Starej Kornicy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie  na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Starej Kornicy, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Starej Kornicy oraz na tablicy ogłoszeń w pobliżu planowanej inwestycji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ mgr Kazimierz Hawryluk

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa.

Sporządziła:
Adriana Pietruczuk

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony