Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kornica o decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ogłoszenia i komunikaty

Stara Kornica, dnia 4 stycznia 2023 r.
BUZ.6733.2.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kornica o decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), dalej k.p.a., w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), dalej u.p.z.p., zawiadamiam o wydaniu decyzji Nr CP.1.2023 z dnia 4 stycznia 2023 r. (znak BUZ.6733.2.2021) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla terenu obejmującego działkę ewidencyjną numer 67/2, obrębu ewidencyjnego Kazimierzów, na potrzeby realizacji inwestycji: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr LOS4404B wraz z wewnętrzną linią zasilającą.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Stara Kornica, 08-205 Stara Kornica 191, w pokoju nr 11, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Na powyższą decyzję służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, ul. Józefa Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce, za pośrednictwem Wójta Gminy Stara Kornica w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszego zawiadomienia na dokonane.

Obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kornica, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kazimierzów, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Kornica: https://bip.kornica.org/.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

  1. zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kornica
  2. zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kazimierzów
  3. udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Kornica: https://bip.kornica.org/

Zastępca Wójta Gminy Stara Kornica
/-/ Łukasz Wiesner

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony