Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ogłoszenia i komunikaty

Stara Kornica, dn. 10.08.2021 r.

BUZ.6733.1.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kornica
w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2021r., poz. 741z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) zawiadamiam:
o wydaniu decyzji Nr 2.2021 z dnia 10.08.2021 r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr LOS4404A wraz z wewnętrzną linią zasilającą na części działki nr geod. 390/2, położonej w miejscowości Koszelówka, Gmina Stara Kornica.

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy, Stara Kornica 191, pok. nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.

Na powyższą decyzję służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce za pośrednictwem organu, który decyzję wydał w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Ponadto przedmiotowe obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kornica oraz w miejscowości Koszelówka na okres 14 dni.

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ mgr  Kazimierz Hawryluk

Miejsca udostępnienia obwieszczenia:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej
  2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy
  3. Tablica ogłoszeń w miejscowości Koszelówka

 

Sprawę prowadzi:
Irena Maciejuk

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony